Consultation on the proposed Seabass Fisheries Management Plan. Ymgynghoriad ar y Cynllun Rheoli Pysgodfa arfaethedig ar gyfer Draenogiaid Môr

Closed 1 Oct 2023

Opened 17 Jul 2023

Overview

The purpose of this consultation is to seek your views on the proposed Bass Fisheries Management Plan (FMP) and the policies and proposed measures it contains. We are also seeking your views on the likely environmental impacts of the Bass FMP set out in the environmental report. 

Bass contributes culturally, socially, and economically to coastal communities through, for example, employment and recreational fishing interests. However, a combination of overfishing and poor year class strength (the number of individuals spawned each year) saw a sharp decline in bass stock levels from 2010. In response, a joint UK/EU management approach was implemented in 2015. Since these measures were introduced, there has been a significant increase in spawning stock biomass. 

This FMP now sets out a roadmap for future domestic management of bass in English and Welsh waters to ensure bass stocks are maintained at sustainable levels and the benefits of bass fishing can be realised by the communities that depend on them. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw gofyn am eich barn ar y Cynllun Rheoli Pysgodfa arfaethedig ar gyfer Draenogiaid Môr, ac ar ei bolisïau a’i fesurau. Rydym hefyd yn gofyn am eich barn ar effeithiau amgylcheddol tebygol Cynllun Rheoli Pysgodfa (FMP) Draenogiaid Môr, a amlinellir yn yr adroddiad amgylcheddol.  

Mae draenogiaid môr yn cyfrannu’n ddiwylliannol, yn gymdeithasol ac yn economaidd at gymunedau arfordirol drwy, er enghraifft, cyflogaeth a buddiannau pysgota hamdden. Fodd bynnag, roedd cyfuniad o orbysgota a chryfder dosbarth blwyddyn gwael (nifer yr unigolion sy’n silio bob blwyddyn) wedi arwain at ostyngiad sydyn yn lefelau stoc draenogiaid môr o 2010 ymlaen. Mewn ymateb, cafodd dull rheoli ar y cyd rhwng y DU a’r UE ei roi ar waith yn 2015. Ers cyflwyno’r mesurau hyn, bu cynnydd sylweddol mewn biomas stoc silio. 

Mae’r FMP hwn yn nodi map trywydd ar gyfer rheoli draenogiaid môr yn ddomestig yn nyfroedd Cymru a Lloegr yn y dyfodol er mwyn sicrhau bod stociau’n cael eu cynnal ar lefelau cynaliadwy, a bod y cymunedau sy’n dibynnu ar fuddion pysgota draenogiaid môr yn gallu eu gwireddu. 

Why your views matter

This consultation is an opportunity for you to help shape and influence the future of bass management policy in England and Wales and builds upon previous engagement with industry.   

The consultation survey has four parts:   

 1. Personal details and confidentiality (required)   

 1. Questions on the proposed Bass FMP   

 1. Questions on the proposed Bass FMP environmental report   

 1. Consultee feedback on the Online Survey (required)   

You only need to respond to the questions that you wish to answer. There is a mixture of general and specific questions. However, all respondents must complete the required 'Consultee Feedback on the Online Survey' and ‘personal details and confidentiality’ sections before you are able submit your response to the online survey.  We welcome any further information and evidence to support this work - you can supply that directly via FMPconsultations@defra.gov.uk

You can find the FMP and associated documents in the ‘related documents’ section at the bottom of this page. Please pay particular attention to the consultation document which summarises the FMP, includes the consultation questions and provides context. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i chi helpu i ddylanwadu ar ddyfodol polisi rheoli draenogiaid môr yng Nghymru a Lloegr ac mae’n adeiladu ar ymgysylltiad blaenorol â’r diwydiant.    

Mae pedair rhan i arolwg yr ymgynghoriad:    

 1. Manylion personol a chyfrinachedd (gofynnol) 

 1. Cwestiynau am y Cynllun Rheoli Pysgodfa arfaethedig ar gyfer Draenogiaid Môr 

 1. Cwestiynau am Adroddiad Amgylcheddol Cynllun Rheoli Pysgodfa Draenogiaid Môr 

 1. Adborth ymgyngoreion ar yr Arolwg Ar-lein (gofynnol)    

Chi sy’n dewis pa gwestiynau i’w hateb. Mae cymysgedd o gwestiynau cyffredinol a phenodol. Fodd bynnag, rhaid i bob ymatebydd lenwi’r adrannau ‘Adborth gan yr Ymgynghorai ar yr Arolwg Ar-lein’ a ‘manylion personol a chyfrinachedd’ cyn gallu cyflwyno eich ymateb i’r arolwg ar-lein.  Rydym yn croesawu unrhyw wybodaeth a thystiolaeth bellach i gefnogi’r gwaith hwn – gallwch ddarparu’r wybodaeth honno’n uniongyrchol drwy FMPconsultations@defra.gov.uk

Mae’r FMP a’r dogfennau cysylltiedig ar gael yn yr adran ‘dogfennau cysylltiedig’ ar waelod y dudalen hon. Rhowch sylw penodol i’r ddogfen ymgynghori sy’n crynhoi’r FMP, yn cynnwys cwestiynau’r ymgynghoriad ac yn darparu’r cyd-destun.    

What happens next

Defra and Welsh Government will take time to review and analyse the responses to this consultation. These will then be published alongside the final FMP. 

Audiences

 • Charities/Voluntary Organisations
 • Environmental campaigners
 • Food Industry
 • All Marine Users
 • Government Departments
 • Government Agencies
 • Devolved Administrations
 • Coastal Members of Parliament
 • Coastal local authorities
 • National Park Authorities
 • Recreation sector
 • Coastal Management sector
 • Ports and Harbour Authorities and Estuaries
 • IFCAs
 • Angling Organisations and Trade
 • Fishing Focus individual recipients
 • Environmental professional services
 • Consumer Groups
 • Commercial Fisheries Organisations
 • Fisheries Producer Organisations
 • Member of the General Public
 • Fishing Industry
 • Fishermen
 • Shellfish Cultivators
 • Fishing Industry

Interests

 • Natural environment
 • Sustainable development
 • Marine
 • Marine licensing
 • Common Fisheries Policy
 • Fish stocks
 • Shellfish
 • Sea angling
 • Science
 • Conservation
 • Marine Conservation
 • Sustainable Fishing
 • Bycatch
 • Discarding
 • Marine fisheries
 • Environmental Stewardship
 • Retailers