Consultation on the proposed King Scallop Fisheries Management Plan. Ymgynghoriad ar y Cynllun Rheoli Pysgodfa arfaethedig ar gyfer Cregyn y Brenin

Closed 1 Oct 2023

Opened 17 Jul 2023

Overview

The purpose of this consultation is to seek your views on the proposed King Scallop Fisheries Management Plan (FMP), its policies and proposed measures. We are also seeking your views on the likely environmental impacts of the King Scallop FMP set out in the environmental report. 

King scallops have been prioritised due to the stock’s vulnerability to over-exploitation, the economic value of the fishery and a lack of evidence to properly assess and monitor the state of the stock.   

The King Scallop FMP is a long-term management plan for fisheries in English and Welsh waters. The purpose of the FMP is to manage fishing activity within sustainable limits, setting out the policies and measures required to reach and maintain our goal of a sustainable king scallop fishery for future generations.   

Feedback from engagement with industry has shown that there is a need for better management of the king scallop fishery in England and Wales. The FMP collates the evidence to assess the status on king scallop stocks and the fishery around England and Wales, identifies existing management measures and sets out short, and long-term actions to manage the king scallop fishery. 

----------------------------------------------------------------------------------------

Pwrpas yr ymgynghoriad hwn yw gofyn am eich barn ar y Cynllun Rheoli Pysgodfa arfaethedig ar gyfer Cregyn y Brenin, ei bolisïau a’i fesurau arfaethedig. Rydym hefyd yn gofyn am eich barn ar effeithiau amgylcheddol tebygol Cynllun Rheoli Pysgodfa (FMP) Cregyn y Brenin, a amlinellir yn yr adroddiad amgylcheddol.  

Mae cregyn y brenin wedi cael eu blaenoriaethu oherwydd bod y stoc yn agored i orecsbloetiaeth, gwerth economaidd y bysgodfa, a diffyg tystiolaeth i asesu a monitro cyflwr y stoc yn iawn.  

Mae’r FMP Cregyn y Brenin yn gynllun rheoli hirdymor ar gyfer pysgodfeydd yn nyfroedd Cymru a Lloegr. Pwrpas yr FMP yw rheoli gweithgarwch pysgota o fewn terfynau cynaliadwy, gan amlinellu’r polisïau a’r mesurau sy’n ofynnol i gyflawni a chynnal ein nod o bysgodfa cregyn y brenin gynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Mae adborth o’r gwaith ymgysylltu â’r diwydiant wedi dangos bod angen rheoli’r bysgodfa cregyn y brenin yn well yng Nghymru a Lloegr. Mae’r FMP yn casglu ynghyd y dystiolaeth i asesu statws stociau a’r bysgodfa cregyn y brenin ledled Cymru a Lloegr, yn nodi mesurau rheoli sy’n bodoli eisoes, ac yn nodi camau tymor byr a thymor hir i reoli’r bysgodfa cregyn y brenin. 

Why your views matter

This consultation is an opportunity for you to help shape and influence the future of king scallop management policy in England and Wales and builds upon previous engagement with industry.  

The consultation survey has four parts:  

 1. Personal details and confidentiality (required)  

 1. Questions on the proposed King Scallop FMP  

 1. Questions on the King Scallop FMP environmental report  

 1. Consultee feedback on the Online Survey (required)  

You only need to respond to the questions that you wish to answer. There are a mixture of general and specific questions. However, all respondents must complete the required 'Consultee Feedback on the Online Survey' and ‘personal details and confidentiality’ sections before you are able submit your response to the online survey. We welcome any further information and evidence to support this work - you can supply that directly via FMPconsultations@defra.gov.uk.

You can find the FMP and associated documents in the ‘related documents’ section at the bottom of this page. Please pay particular attention to the consultation document which summarises the FMP, includes the consultation questions and provides context.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gyfle i chi helpu i ddylanwadu ar ddyfodol polisi rheoli cregyn y brenin yng Nghymru a Lloegr ac mae’n adeiladu ar ymgysylltiad blaenorol â’r diwydiant.   

Mae pedair rhan i arolwg yr ymgynghoriad:   

 1. Manylion personol a chyfrinachedd (gofynnol)   

 1. Cwestiynau am y Cynllun Rheoli Pysgodfa arfaethedig ar gyfer Cregyn y Brenin   

 1. Cwestiynau am Adroddiad Amgylcheddol y Cynllun Rheoli Pysgodfa arfaethedig ar gyfer Cregyn y Brenin   

 1. Adborth ymgyngoreion ar yr Arolwg Ar-lein (gofynnol)   

Chi sy’n dewis pa gwestiynau i’w hateb. Mae cymysgedd o gwestiynau cyffredinol a phenodol. Fodd bynnag, rhaid i bob ymatebydd lenwi’r adrannau ‘Adborth gan yr Ymgynghorai ar yr Arolwg Ar-lein’ a ‘manylion personol a chyfrinachedd’ cyn gallu cyflwyno eich ymateb i’r arolwg ar-lein. Rydym yn croesawu unrhyw wybodaeth a thystiolaeth bellach i gefnogi’r gwaith hwn – gallwch ddarparu’r wybodaeth honno’n uniongyrchol drwy FMPconsultations@defra.gov.uk. 

Mae’r FMP a’r dogfennau cysylltiedig ar gael yn yr adran ‘dogfennau cysylltiedig’ ar waelod y dudalen hon. Rhowch sylw penodol i’r ddogfen ymgynghori sy’n crynhoi’r FMP, yn cynnwys cwestiynau’r ymgynghoriad ac yn darparu’r cyd-destun.   

What happens next

Defra and Welsh Government will take time to review and analyse the responses to this consultation. These will then be published alongside the final FMP. 

Audiences

 • Charities/Voluntary Organisations
 • Environmental campaigners
 • Food Industry
 • All Marine Users
 • Government Departments
 • Government Agencies
 • Devolved Administrations
 • Coastal Members of Parliament
 • Coastal local authorities
 • National Park Authorities
 • Recreation sector
 • Coastal Management sector
 • Ports and Harbour Authorities and Estuaries
 • IFCAs
 • Angling Organisations and Trade
 • Fishing Focus individual recipients
 • Environmental professional services
 • Consumer Groups
 • Commercial Fisheries Organisations
 • Fisheries Producer Organisations
 • Member of the General Public
 • Fishing Industry
 • Fishermen
 • Shellfish Cultivators

Interests

 • Natural environment
 • Sustainable development
 • Marine
 • Marine licensing
 • Common Fisheries Policy
 • Fish stocks
 • Shellfish
 • Sea angling
 • Science
 • Conservation
 • Marine Conservation
 • Sustainable Fishing
 • Bycatch
 • Discarding
 • Marine fisheries
 • Environmental Stewardship
 • Retailers