Consultation on the draft Joint Fisheries Statement (Ymgynghoriad ar y Cyd-ddatganiad drafft ar Bysgodfeydd)

Closed 12 Apr 2022

Opened 18 Jan 2022

Overview

We are seeking your views on the draft Joint Fisheries Statement (JFS). It has been developed by the four UK fisheries policy authorities (the Secretary of State, the Scottish Ministers, the Welsh Ministers, and the Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs in Northern Ireland), as required by the Fisheries Act 2020. The JFS sets out the future direction of UK fisheries management. In this consultation we are seeking your views on the policies in the JFS and the proposals for the related Fisheries Management Plans.

The consultation will run for 12 weeks and will close on 12 April 2022. The consultation relates to fisheries management across the UK.

The consultation document (Consultation draft of the Joint Fisheries Statement) is linked at the bottom of this page, under related documents, in English and Welsh. The online survey is in English and Welsh, and responses can be submitted in either language.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rydym yn gofyn ichi am eich barn am y Cyd-ddatganiad drafft ar Bysgodfeydd (JFS). Cafodd ei ddatblygu gan bedwar awdurdod polisi pysgodfeydd y DU (Gweinidogion Cymru, yr Ysgrifennydd Gwladol, Gweinidogion yr Alban ac Adran Amaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig Gogledd Iwerddon) yn unol â gofynion Deddf Pysgodfeydd 2020.  Mae’r JFS yn nodi’r cyfeiriad ar gyfer rheoli pysgodfeydd y DU yn y dyfodol a’r cynigion ar gyfer y Cynlluniau Rheoli Pysgodfeydd cysylltiedig.

Bydd yr ymgynghoriad yn para 12 wythnos ac yn cau ar 12 Ebrill 2022.  Mae’r ymgynghoriad yn ymdrin â rheoli pysgodfeydd y DU gyfan.

Mae dolen i’r ddogfen ymgynghori (Fersiwn ddrafft at ddiben ymgynghoriad y Cyd-Ddatganiad Pysgodfeydd) ar waelod y dudalen hon, o dan dogfennau cysylltiedig, yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae’r arolwg ar-lein yn y Gymraeg a’r Saesneg, a gallwch gyflwyno ymatebion yn y naill iaith neu’r llall.

Why your views matter

We recognise the importance of engaging with stakeholders to ensure the JFS is fit for purpose and are keen to hear from any persons interested in, or affected by, the policies contained in the JFS, and members of the public.

This consultation has particular relevance to:

 • Individuals, groups, or businesses who are engaged in the fishing, seafood, or aquaculture sectors
 • Other individuals, groups or businesses who are sea users, for example, marine industries such as oil and gas, offshore renewables and sailing bodies
 • National and local interest groups such as environmental and recreational non-governmental organisations, and industry federations

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rydym yn cydnabod bod trafod â rhanddeiliaid yn hollbwysig i sicrhau bod y JFS  yn ateb ei ddiben ac rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd â diddordeb ym mholisïau’r JFS, a chan aelodau’r cyhoedd, neu unrhyw un y gall effeithio arno.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn arbennig o berthnasol i:

 • Unigolion, grwpiau neu fusnesau sy'n ymwneud â'r sectorau pysgota, bwyd môr neu ddyframaethu
 • Unigolion, grwpiau neu fusnesau eraill sy'n defnyddio’r môr, er enghraifft, diwydiannau morol fel olew a nwy, ynni adnewyddadwy ar y môr a chyrff hwylio
 • Grwpiau buddiant cenedlaethol a lleol fel mudiadau amgylcheddol a hamdden anllywodraethol, a ffederasiynau diwydiannau.

 

What happens next

Thank you for responding to this consultation. 

Your responses will be considered and will help us to continue to develop the JFS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Diolch am ymateb i’r ymgynghoriad ar y Cyd-ddatganiad drafft ar Bysgodfeydd.

Byddwn yn ystyried eich ymatebion a byddan nhw’n ein helpu i ddatblygu’r JFS drafft.

 

Audiences

 • Walkers
 • Fishermen
 • Water suppliers
 • Leisure industry
 • Tourism industry
 • Shellfish Cultivators
 • Environmental Health Officers
 • Public Bodies
 • Consultants
 • Beach Users
 • Stakeholders

Interests

 • Natural environment
 • Local nature partnerships
 • Climate change
 • Ecosystems services
 • Green economy
 • Sustainable development
 • Flooding
 • Marine
 • Marine Conservation Zones
 • Marine licensing
 • Common Fisheries Policy
 • Fish stocks
 • Shellfish
 • Sea angling
 • Water quality
 • Water conservation
 • Conservation
 • Water Act
 • Marine Conservation
 • Consultations
 • DEFRA Policy
 • Water Industry charging
 • Water Industry licencing
 • Policy and Delivery
 • Food imports
 • Shellfish